torsdag 20 januari 2011

Om prov och lärandets innehåll

Hur känns det att göra prov, hur påverkar det lärandet ....? Det är med väldigt olika känslor eleverna tar sig an ett prov. De flesta är lite spända inför ett prov men sen är skillnaderna stora mellan de som känner enormt obehag till de som stimuleras av utmaningen. I konsten att skriva prov funderar Gertie Hammarberg Tersmeden en hel del kring detta och i ett mer kritiskt inlägg kring lärande och belöningar Hunduppfostran vs fostran av fria medborgare i en demokrati lyfts bedömningarnas roll upp ifrån en annan aspekt.

Gertie tankar kring elevernas olika reaktioner på vårt sätt att hålla oss till ämnet och den ena "elevtypen avskyr när man glider från ämnet" medan andra elever stimuleras av det fär mig att återinra mig Ferenc Martons och Shirley Booths tankar i boken Om lärande. När man ska beskriva något avancerat förlopp någon tankekedja så finns det ofta många alternativa sätt och elever kommer nalka sig tankegången stegvis baserat på sin förförståelse men som lärare kommer man att göra avvägningar mellan olika fokus, Fokus antingen på det gängse sättet att se på förloppet, forskningens vanligaste förklaringsväg, den normativa vägen eller också ett fokus på att demonstrera alla möjliga alternativa vägar genom att starta från de olika elevutgångspunkterna.

Eleverna behöver både och, dvs både förståelsen av den normativa vägen och möjligheterna att bredda med alternativen men de har olika lätt för de två delarna. Prov behöver vara utformade för att testa båda sakerna. Jag är positiv till prov som ett sätt att stimulera lärande men vi är säkert många som kan fundera kring hur vi utformar prov så att vi har tillräcklig bredd i det vi bedömer och inte fastnar i det som är lätt att rätta. Dåligt utformade prov skadar lärandet.

Nationaal Archief / Spaarnestad Photo / Wiel van der Randen, SFA001001739.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar